Deklaracja dostępności - sporządzenie i aktualizacja

Audyt dostępności cyfrowej stron internetowych zakończony sporządzeniem dokumentu - deklaracja dostępności

Sytuacja:

Deklaracja dostępności powinna znajdować się na każdej stronie internetowej podmiotu publicznego.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 848) nakłada na podmioty publiczne nowe obowiązki. Dotyczą one zapewnienia dostępności cyfrowej poprzez spełnienie przez stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku ustawy. Ustawa ta wymaga również sporządzenia, opublikowania, a następnie corocznego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności. Jest to dokument, w którym podmiot publiczny podaje do publicznej wiadomości szereg danych m.in. dotyczących zgodności jego stron internetowych z ustawą. Wskazuje tam także występujące na stronie internetowej błędy dostępności.

Komplikacja:

Ustawa przewiduje sankcje finansowe za brak deklaracji dostępności lub jej niezgodność z wymogami ustawy. Ustawodawca określił szereg elementów, w tym warunków technicznych deklaracji dostępności, które zawierać musi przedmiotowy dokument. Ponadto rzetelne sporządzenie deklaracji powinno być oparte na badaniu strony internetowej pod kątem spełnienia wymogów dostępności. Pozwala to na właściwe określenie poziomu zgodności strony z ustawą oraz wskazanie stwierdzonych błędów dostępności. Wyniki takiego badania (audytu) są dla właściciela strony internetowej cenną wiedzą. Są również dokumentem potwierdzającym podjęcie działań mających na celu poprawę stanu dostępności strony internetowej.

Rozwiązanie:

Przeprowadzenie badania stron internetowych lub aplikacji mobilnych (audytu) pod kątem spełnienia wymogów ustawowych dotyczących zapewnienia dostępności cyfrowej jest istotnym działaniem ze strony podmiotu publicznego. Badanie pozwala w sposób rzetelny sporządzić lub zaktualizować deklarację dostępności. Jest także podstawą do podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę dostępności cyfrowej.

Nasza usługa zawiera zarówno przeprowadzenie badania strony/aplikacji jak i sporządzenie/aktualizację deklaracji dostępności.

Korzyści z przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych:

  • sporządzenie rzetelnej i zgodnej z wymogami deklaracji dostępności;

  • określenie poziomu zgodności z ustawą;

  • wskazanie najczęściej występujących błędów dostępności cyfrowej wraz z rekomendacjami co do możliwych do dokonania zmian;

  • wyniki badania (stwierdzone błędy dostępności) mogą być pomocne w podjęciu decyzji o przebudowie lub tworzeniu nowej strony internetowej, a co za tym idzie – generowaniem kolejnych kosztów;

  • przeprowadzenie audytu może umożliwić poprawę części błędów dostępności oraz być dowodem na podjęcie działań mających na celu sukcesywną poprawę dostępności cyfrowej, a tym samym chronić przez zarzutem bezczynności w tym zakresie.

Odpowiemy na wszelkie pytania:
tel. 82 / 570 33 03