Bezpieczne stanowisko komputerowe

"Oddział dokumentacji niejawnej"

Sytuacja:

Należyte zabezpieczenie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” należy do jednych z najważniejszych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nakłada obowiązek zapewnienia przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne, ich należytej ochrony.

Komplikacja:

Na podstawie Kodeksu Karnego karze grzywny (do wysokości 1.080.000 zł), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 podlega osoba, która w przedmiocie ochrony informacji niejawnych nie dopełnia obowiązków służbowych lub jej zaniechania doprowadzając do ich ujawnienia.

Rozwiązanie:

Aby sprostać tym wymaganiom Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, na podstawie wieloletniego doświadczenia, opracowało system „Budowy pionu Ochrony Informacji Niejawnych” oraz wdrożenia „Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego”. Polega on na zdiagnozowaniu stanu faktycznego, wskazania błędów lub braków oraz wdrożenia rozwiązań zgodnych z obowiązującym prawodawstwem. W efekcie zabezpieczyć to ma zarówno dane niejawne przed niekontrolowanych wyciekiem jak i kierownictwo jednostki przed konsekwencjami niedopełnionych obowiązków w tym zakresie.

Zakres przygotowania stanowiska obejmuje m.in.:

  1. Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu.
  2. Konfiguracja zasobów informatycznych.
  3. Ograniczenie i zabezpieczenie dostępu fizycznego do sprzętu komputerowego.
  4. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia bezpiecznego stanowiska:
    • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego
    • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego

Odpowiemy na wszelkie pytania:
tel. 82 / 570 33 03