SZKOLENIE IV - ACTIVE SHOOTER

Działając na rynku, na bieżąco reagujemy na jego potrzeby, dlatego naszą ofertę wzbogaciliśmy o program szkolenia pod nazwą „Postępowanie w sytuacji zagrożenia
o charakterze terrorystycznym - teoretyczne i praktyczne aspekty obrony przed uzbrojonym napastnikiem
”. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz pracowników firm i instytucji narażonych na nagłe zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu. Zajęcia, oprócz elementu teoretycznego, kładą duży nacisk na aspekty praktyczne podnoszące skuteczność reagowania na sytuację kryzysową.

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów wykorzystujących w szczególności pozoracje, symulacje, odgrywanie ról w warunkach zbliżonych do realnego zagrożenia przy użyciu m.in. środków pozoracji walki. Program szkolenia obejmuje trzy obszary tematyczne:

  • Uzbrojony napastnik
  • Zagrożenie eksplozją
  • Pierwsza pomoc - wybrane zagadnienia (związane z aktami terroru)

CEL SZKOLENIA:

  • Opis możliwych zagrożeń.
  • Ocena przygotowania do sytuacji kryzysowej.
  • Wskazanie sposobu postępowania (zasady, procedury) w różnych sytuacjach kryzysowych zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu, związanych m.in. z bezpośrednim atakiem napastnika.
  • Określenie roli lidera zarządzającego sytuacją kryzysową.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczoną kadrę szkoleniową, która jest
w stanie dostosować się do państwa potrzeb i oczekiwań, wykraczając poza ramy proponowanego programu. Nasz zespół szkoleniowy tworzą tacy profesjonaliści, jak:

  • Były zastępca komendanta wojewódzkiego Policji nadzorujący m.in. pododdział antyterrorystyczny, wielokrotny dowódca operacji policyjnych, uczestnik specjalistycznych szkoleń w kraju i za granicą (w tym w USA, m.in. z udziałem FBI),

d-ca operacji policyjnej Woodstock, były wykładowca akademicki.

  • Byli funkcjonariusze jednostek antyterrorystycznych Policji z wieloletnim doświadczeniem zawodowym (m.in. udział w akcjach bojowych, sytuacjach zakładniczych, sytuacjach kryzysowych z udziałem osób niepoczytalnych, samobójców, osób pod wpływem środków odurzających), uczestnicy m.in. międzynarodowego szkolenia w zakresie ochrony świadków koronnych, posiadający uprawnienia w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz uprawnienia instruktorskie m.in. w zakresie samoobrony, wyszkolenia wysokościowego i wyszkolenia strzeleckiego.
  • Instruktor pierwszej pomocy CPR1 z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, instruktor ratownictwa wodnego WOPR.