System antykorupcyjny

Opis zagadnienia:

W związku z uchwałą Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020 (dalej RPPK), na podmioty administracji publicznej nałożony został obowiązek wzmocnienia działań prewencyjnych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz promocji postaw etycznych. To podejście potwierdzają także przedsięwzięcia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w tym opublikowane w grudniu 2020 r. Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF.

Co istotne, wytyczne Centralnego Biura Antykorupcyjnego są spójne z celami kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności odnoszącymi się do obowiązku zapewnienia przez jednostkę sektora finansów publicznych:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
4) zarządzania ryzykiem.
W odniesieniu do podmiotów z sektora prywatnego, warto wspomnieć o rządowym projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kar, który przewiduje m.in. odpowiedzialność firm za czyny zabronione popełnione (działanie lub zaniechanie) w związku z prowadzoną przez nie działalnością. Przewidywane przez niniejsze przepisy kary dla przedsiębiorców mogą dojść do nawet 60 000 000 zł.

Oferta CBI

Mając na uwadze obowiązujące i projektowane przepisy prawa oraz wytyczne instytucji państwa, a także chcąc wesprzeć naszych Klientów w zapewnieniu przez nich należytej staranności w tym zakresie, przygotowaliśmy ofertę programu kompleksowych przedsięwzięć antykorupcyjnych o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym, pod nazwą „Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym – tworzenie skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych”. W ramach tego programu proponujemy pomoc we wdrożeniu systemu przeciwdziałania korupcji, opierającego się na następujących elementach:
1) przeprowadzenie analizy ryzyka zagrożeń korupcyjnych,
2) przeprowadzenie szkoleń z zakresu etyki, zapobiegania korupcji, ochrony sygnalistów,
3) opracowanie dokumentów systemu antykorupcyjnego w postaci polityki antykorupcyjnej, kodeksu etyki, polityki prezentowej wraz z rejestrem korzyści, procedury zgłaszania nieprawidłowości,
4) organizację stanowiska lub zespołu ds. etyki i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
5) wdrożenie skutecznego i bezpiecznego systemu zgłaszania nieprawidłowości,
6) bieżące, profesjonalne doradztwo w zakresie przeciwdziałania korupcji.