Przy umowie na telefon nie można żądać kopii dowodu osobistego – wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2018r., I OSK 1354/16, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne nie mogą kserować dowodów osobistych przy zawieraniu umowy.

źródło: „Rzeczpospolita”, 8 maja 2019r., „Przy umowie na telefon nie można żądać kopii dowodu osobistego – wyrok NSA”
https://www.rp.pl/Firma/306029990-Przy-umowie-na-telefon-nie-mozna-zadac-kopii-dowodu-osobistego—wyrok-NSA.html

Kserowanie dowodów osobisty przez firmy świadczące usługi telekomunikacyjne przy zawieraniu umów jest nagminną praktyką i wiąże się z nadmiarowym pozyskiwaniem danych osobowych o osobie fizycznej.

Jedna ze spółek zajmująca się świadczeniem usług telekomunikacyjnych pozyskiwała od swoich klientów kserokopię dowodu osobistego. Naczelny Sąd Administracyjny uznał to działania za naruszenie przepisów obowiązującego prawa. Sąd uznał, że działanie takie narusza art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego. Wedle tego przepisu, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest uprawniony do przetwarzania następujących danych dotyczących użytkownika będącego osobą fizyczną:

– nazwisk i imion;

– imion rodziców;

– miejsca i daty urodzenia;

– adresu miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;

– numeru ewidencyjnego PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

– nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu;

– zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Orzeczenie to zostało wydane na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów, ale zachowuje aktualność na gruncie obecnych regulacji, zwłaszcza RODO. Pozyskiwanie innych danych, niż wymienione ww. przepisie Prawa telekomunikacyjnego, jest działaniem naruszającym zasadę legalności przetwarzanych danych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) RODO oraz zasadę minimalizacji danych, o której stanowi art. 5 ust. 1 lit. c) RODO.