Bezpieczne Stanowisko Komputerowe „Oddział Dokumentacji Niejawnej”

Sytuacja:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nakłada obowiązek zapewnienia przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne, ich ochrony, w szczególności odpowiada on za zorganizowanie i zapewnienie jej funkcjonowania.
Na uwagę zasługuje fakt, że w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności
i bezpieczeństwa istnieje cykliczny obowiązek uzupełniania dokumentacji o klauzuli „zastrzeżone”, która najczęściej opracowywana jest na komputerach.

Komplikacja:

Na podstawie Kodeksu Karnego karze grzywny (do wysokości 1.080.000 zł), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 podlega osoba, która w przedmiocie ochrony informacji niejawnych nie dopełnia obowiązków służbowych lub jej zaniechania doprowadzając do ich ujawnienia.

Rozwiązanie:

Proponujemy Państwu rozwiązanie w postaci przygotowania bezpiecznego stanowiska do przetwarzania dokumentacji materiałów niejawnych w postaci konfiguracji informatycznej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji zgodnie z art. 14 ust.1 w/w ustawy oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zakres przygotowania stanowiska obejmuje

  1. Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu.
  2. Konfiguracja informatycznych zasobów.
  3. Ograniczenie i zabezpieczenie dostępu fizycznego do sprzętu komputerowego.
  4. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia bezpiecznego stanowiska:
    • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego
    • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego