Standardy Ochrony Małoletnich

Opracowanie dedykowanej dokumentacji oraz szkolenie pracowników

15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy, na mocy których dyrektor szkoły (lub innej placówki oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej itd.) zobowiązany jest wprowadzić Standardy Ochrony Małoletnich.

Pytania? Jesteśmy do dyspozycji: 601 610 551

Podając numer telefon lub e-mail, skontaktujemy się w sprawie zasad uzyskania dokumentacji oraz łatwego dostępu do szkolenia

Z dniem 15 lutego 2024 roku wchodzą w życie przepisy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością, określające standardy ochrony małoletnich w placówkach oświatowych.

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W Art. 7. rzeczonej ustawy wskazane zostały zmiany w Ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304).

 

Realizując obowiązek prawny, Dyrektor Szkoły zobowiązany jest od dnia 15 lutego 2024 roku wprowadzić w swojej placówce „Standardy Ochrony Małoletnich” jako zbiór zasad stanowiących ochronę dziecka w centrum działań i wartości Szkoły, pomagających tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko dla dzieci i młodzieży.

Wynikające z przepisów zakresy opracowania dokumentacji i szkolenia dla pracowników:

 • Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem szkoły oraz zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego  oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego;
 • Procedury i osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty" oraz obowiązki szkoły w tym obszarze;
 • Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu szkoły do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 • Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego;
 • Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 • Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania małoletniego;
 • Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • Procedury ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • Ochrona wizerunku małoletniego;
 • Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Korzyści z wdrożenia naszych rozwiązań:

 • Dedykowana dla konkretnej placówki dokumentacja standardów ochrony małoletnich zgodna z wymogami przepisów prawa;
 • Dokumentacja opracowywana przez zespół specjalistów w zakresie prawa, ochrony danych osobowych oraz oświaty;
 • Certyfikat wydawany dla przeszkolonej placówki oświatowej;
 • Możliwość zadawania pytań prelegentom;
 • Dostęp do szkolenia dla pracowników wskazanych przez kierownictwo jednostki; 
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniu w dogodnym dla uczestnika czasie np. podczas rady pedagogicznej lub indywidualnie w trakcie "okienka" lub innej wolnej chwili - także popołudniami;
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniu zarówno z komputera jak i urządzenia mobilnego np. tablet, telefon komórkowy.

Dlaczego Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego?

Działając od kilkunastu lat zdobyliśmy doświadczenie oraz wiedzę, z którą na co dzień dzielimy się obsługując i doradzając kilku tysiącom podmiotów publicznych w Polsce.